Compliment/klacht

Bent u tevreden over de dienstverlening van VaardigWerk of over een professional of medewerker in het bijzonder, horen wij dat uiteraard graag via info@vaardigwerk.nl.

Heeft u of uw medewerker een klacht over de dienstverlening van VaardigWerk, dan geldt het volgende reglement:

 • 1. Een klacht in het kader van deze regeling is schriftelijke uiting van onvrede door of namens een belanghebbende, inzake de dienstverlening en/of de verwerking van persoonsgegevens van VaardigWerk in het algemeen of inzake het handelen of nalaten van individuele medewerkers van VaardigWerk, welke niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie wordt verholpen. Hierop zijn twee uitzonderingen:
  • klachten betreffende het medisch oordeel van de bedrijfsarts of het medisch handelen van de bedrijfsarts. Hiervoor kunt u een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen. De klacht is dan niet ontvankelijk;
  • Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van VaardigWerk meent te hebben opgelopen. In dat geval kunt u contact opnemen met de directie van VaardigWerk.
 • 2. In deze regeling wordt verstaan onder:
  • werkdag: een dag niet zijnde zaterdag of zondag of in de Algemene Termijnenwet erkende nationale feestdag;
  • week: periode van 7 dagen beginnend op een werkdag en eindigend 7 dagen later om 24.00 uur;
  • maand: periode beginnend op een werkdag en eindigend op dezelfde datum van de daaropvolgende kalendermaand om 24.00 uur.
 • 3. De klager kan zich bij het indienen en vervolgen van de klachtprocedure laten bijstaan door een of meerdere door hem aan te wijzen deskundige(n).
 • 4. Iedere mondelinge of schriftelijke klacht wordt door de ontvanger geregistreerd naar herkomst, korte inhoud, datum en wijze van ontvangst (schriftelijk of mondeling).
 • 5. De geregistreerde klacht wordt op de dag van ontvangst doorgegeven aan de kwaliteitsmanager. Ontvangst ervan wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de tiende werkdag na de dag van ontvangst aan de klager schriftelijk bevestigd, waarbij de klager tevens wordt geïnformeerd over de verdere procedure.
 • 6.De klager ontvangt uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van de klacht een schriftelijk antwoord van de kwaliteitsmanager, waarin de klacht en de voorgestelde oplossing/te nemen maatregelen worden vermeld. Tevens wordt de klager gewezen op de verder te volgen procedure indien hij/zij het niet eens is met de voorgestelde afhandeling van de klacht.
 • 7.Indien klager het niet eens is met de schriftelijk voorgestelde afhandeling van de klacht, maakt hij/zij dit binnen een maand schriftelijk kenbaar aan VaardigWerk, ter attentie van de Directie, Europalaan 16 2408BG Alphen aan den Rijn.
 • 8. De klager wordt binnen een week na ontvangst van de in het voorgaande artikel bedoelde mededeling van klager door VaardigWerk, in de gelegenheid gesteld mondeling (d.w.z. telefonisch of ten kantore van VaardigWerk) de klacht toe te lichten aan de kwaliteitsmanager. Indien dat door beide partijen nuttig wordt geoordeeld en indien van toepassing vindt de mondelinge toelichting plaats in een gesprek waarbij naast de klachtverantwoordelijke ook de medewerker op wie zich de klacht toespitst, aanwezig is. Indien zulks door een der partijen wordt gewenst, is bij dit gesprek nog een tweede vertegenwoordiger naast de klachtverantwoordelijke van VaardigWerk aanwezig. Schriftelijk wordt vastgelegd dat deze mondelinge procedure heeft plaatsgevonden en in welke vorm. Indien de klager geen gebruik maakt van deze mogelijkheid ontvangt hij/zij binnen twee weken een definitieve beslissing van de directie van VaardigWerk.
 • 9. Tijdens het in artikel 7 bedoelde gesprek kan aan de klager een voorstel worden gedaan tot het verhelpen van de klacht. Klager kan hierop onmiddellijk reageren. Indien in het gesprek een bevredigende afdoening van de klacht wordt gerealiseerd, wordt dit aan het eind van het gesprek schriftelijk vastgelegd.
 • 10. Indien het in artikel 7 bedoelde gesprek (nog) niet tot een wederzijds bevredigende oplossing en afdoening van de klacht heeft geleid, wordt aan klager uiterlijk binnen 2 weken na dat gesprek schriftelijk een definitief voorstel gedaan voor afhandeling van de klacht. Daarbij wordt klager gewezen op de mogelijkheid andere rechtsmiddelen desgewenst aan te wenden.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten