Is uw bedrijf klaar voor de vernieuwde Arbowet?

Nog iets minder dan twee weken en het is zover: op 1 juli aanstaande wordt de vernieuwde Arbowet van kracht. Als arbodienstverlener krijgt VaardigWerk hierover veel vragen. In dit blog zetten we de meest gestelde vragen plus de antwoorden voor u op een rij.

Waar komen de wijzigingen in de Arbowet op neer?
De bedrijfsarts, de preventiemedewerker en uw werknemers krijgen in de nieuwe situatie een grotere rol. Ook kunnen werknemers uit eigen beweging – en zo vaak zij maar willen – het open spreekuur van de bedrijfsarts bezoeken. Daarnaast hebben ze recht op een second opinion. Als werkgever bent u verplicht uw werknemers hierover te informeren. Bedrijven die zijn aangesloten op de diensten van VaardigWerk ontvangen hierover deze week een standaardbrief.

Wat houdt die ‘grotere rol’ voor werknemers in?
Het medezeggenschapsorgaan krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie. Dit betekent ook dat zij ook medeverantwoordelijk worden voor de arbocontracten die de werkgever afsluit. Medezeggenschapsorganen en werkgevers moeten zich goed laten informeren over de rechten en plichten die zij aangaan in overeenkomsten met arbodienstverleners. Door scholing of door een adviseur in de arm te nemen krijgen zij inzicht in risico’s en afspraken over aansprakelijkheden.

Wat verandert er ten opzichte van de bedrijfsarts?
Die krijgt vrije toegang tot uw werkvloer. Dit moet de afstand tussen de arts en uw bedrijf verkleinen.

Dus de arts komt de deur platlopen?
In de praktijk zal de bedrijfsarts pas langskomen als het open spreekuur of het verzuim daartoe aanleiding geeft. Het doel blijft onveranderd: verzuim op de werkvloer terugdringen en voorkomen.

Wie bepaalt of de bedrijfsarts langskomt?
Een bezoek kan worden geïnitieerd door zowel de arts als de werkgever. Ook de preventiemedewerker kan hiertoe een verzoek indienen. Als een medewerker graag wil dat de bedrijfsarts een bezoek komt brengen, moet die daarvoor een verzoek indienen bij de preventiemedewerker.

Wat verandert er nog meer?
U bent verplicht om u aan te sluiten bij een gecertificeerde arbodienst. Afspraken over arbodienstverlening worden vastgelegd in een ‘basiscontract arbodienstverlening’.

Wat moet in dat basiscontract staan?
Dat de bedrijfsarts toegang heeft tot elke werkplek; op welke manier de arbodienstverlener of bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren; hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld; hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op second opinion; hoe de klachtenprocedures werken, en hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Gelden de nieuwe regels ook voor kleine bedrijven?
Ja, de vernieuwde Arbowet geldt voor alle bedrijven. Heeft u geen personeelsvertegenwoordiging of Ondernemingsraad, dan is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) leidend. Heeft u minder dan tien werknemers, dan overlegt u met de belanghebbende werknemers.

Klopt het dat de Inspectie ruimere mogelijkheden krijgt voor handhaving?
Ja. De mogelijkheden voor sanctionering ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen worden vergroot. In sommige gevallen wordt de bedrijfsarts gelijkgesteld aan de werkgever. De Inspectie SZW heeft de mogelijkheid om direct een boete op te leggen als het arbocontract niet aan de juiste voorwaarden voldoet. Boetes kunnen oplopen tot € 13.500,- per overtreding.

Wat moet ik nu doen?
Lopende arbodienstverleningscontracten blijven nog een jaar van kracht: tot 1 juli 2018. Bent u geabonneerd op de diensten van VaardigWerk, dan wordt alles voor u in orde gemaakt.

Meer weten over de vernieuwde Arbowet? Neem dan contact op met VaardigWerk. Tel: 0172 – 75 99 80 of 06 202 93 170. E-mail: info@vaardigwerk.nl. Kijk ook op www.vaardigwerk.nl.

Losse diensten

Wilt u liever losse diensten afnemen? Dat kan!

Outplacement

U kunt niet verder met uw medewerker en bent genoodzaakt een outplacementtraject starten? Wij begeleiden uw medewerker op weg naar een nieuwe…

PAGO

Kent u alle gezondheidsrisico’s voor uw personeel? Laat onze specialist de gezondheid van uw medewerkers in kaart brengen middels het Periodiek…

Werkplekonderzoek

Zijn alle werkplekken optimaal ingericht? Met een werkplekonderzoek door onze specialist kunnen gezondheidsklachten…

RI&E

Weet u waar de veiligheids- en gezondheidsrisico’s zijn binnen uw bedrijf? Onze specialist brengt deze in kaart zodat het werk gezond en veilig kan…

Bekijk meer losse diensten