RI&E Training & Preventiemedewerker

3-daagse opleiding Preventiemedewerker inclusief uitvoeren Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

Een combinatie van klassikaal onderwijs in kleine groepen & Individuele coaching “on the Job” op locatie

Wanneer:
16 mei, 6 juni en 20 juni 2023

Tijd:
9.00 uur tot 17.00 uur, inclusief lunch

Locatie:
Vaardigwerk, Europalaan 16, Alphen aan de Rijn

Kosten:
3-daagsetraining inclusief uitvoeren RI&E op “eigen locatie”
€2250,- exclusief BTW (reiskosten naar locatie)

Inleiding

Elke werkgever is, ongeacht de grootte van de organisatie, verplicht om een goed Arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Omdat arbeidsveiligheid alleen optimaal georganiseerd kan worden als de gevaren en risico’s bekend zijn heeft elke werkgever een wettelijke verplichting om deze risico’s te inventariseren en te evalueren.
De uitkomst van deze risico-inventarisatie en evaluatie moet schriftelijk worden vastgelegd. In de volksmond simpelweg RIE of RI&E genoemd. Deze RIE of RI&E dient te allen tijde actueel te zijn en volledig dekkend. Dit is niet alleen een wettelijke eis maar ook veel aansprakelijkheidsverzekeringen eisen dit. Sterker nog, het niet beschikken over een actuele en volledige RI&E is zelfs een ontbindende voorwaarde voor veel van dit soort verzekeringen.
Bij het uitvoeren van de RI&E kan de Preventiemedewerker eventueel gebruik maken van goedgekeurde branchemodellen. De gepubliceerde modellen zijn helaas niet altijd goedgekeurd, volledig of toegepast op een specifieke bedrijfssituatie. Het goed uitvoeren van een RI&E en de werkgever en de werknemersvertegenwoordiging goed adviseren over de te nemen maatregelen en het ondersteunen bij uitvoering van die taken (nb: dit zijn de wettelijke taken van de preventiemedewerker) is niet makkelijk. Dit vraagt om specifieke kennis.
Deze training biedt u een praktische oplossing door gefaseerd klassikaal onderwijs in kleine groepen te combineren met individuele coaching “on the Job” in de eigen werkomgeving.

OPZET

Na afloop van deze training bezit u als preventiemedewerker over de benodigde kennis en een goed RI&E model, waarmee u zelfstandig een goede RI&E kunt uitvoeren en actueel houden!
U kunt dan ook aantonen dat u voldoet aan uw wettelijke zorgplicht en voorkomt hierbij ook eventuele discussies met uw verzekeraar!
Deze training is ontwikkeld door een van de kerndeskundigen van VaardigWerk die ook als hoofddocent betrokken is bij een geaccrediteerde opleiding Hogere Veiligheidskunde. Hij zal deze training ook verzorgen. De docent is dus zelf als veiligheidskundige en kerndeskundige actief en weet wat er speelt.
Tijdens de klassikale lessen worden de diverse onderwerpen behandeld. Als huiswerkopdracht voeren de deelnemers modulair de RI&E uit en vervolgens wordt er tijdens de les samen met de docent ingegaan op eventuele restpunten of specifieke aspecten.
Door opzet voert u gefaseerd zelf uw RI&E uit.
Het traject wordt afgesloten met een formeel toetsingsbezoek op de (bedrijfs-)locatie.
Voor deze training geldt een minimale groepsgrootte van 8 deelnemers en een maximale groepsgrootte van 12 deelnemers.
Wij kiezen bewust voor een kleine Groepsgrootte: zo krijgt elke deelnemer de verdiende aandacht. Ook is er voldoende ruimte voor het beantwoorden van vragen.

INHOUD (op hoofdlijnen)

Lesdag 1 (klassikaal), onderwerpen:
• Arbowet
• Inleiding RI&E
Start RI&E Modules:
• Beleid, organisatie en personeelssamenstelling
• Ziekte en verzuim
• Algemene voorzieningen
• Bedrijfshulpverlening
Huiswerk: de behandelde RI&E modules moeten worden uitgewerkt voor de eigen beroepspraktijk.

Lesdag 2 (klassikaal):
Bespreken huiswerk
RI&E Modules:
• Kantoorinrichting
• Werkplaatsen en arbeidsmiddelen
• Fysische factoren (licht – geluid- binnenklimaat – elektromagnetische velden)
• Fysieke belasting
Huiswerk: de behandelde RI&E modules moeten worden uitgewerkt voor de eigen beroepspraktijk.

Lesdag 3 (klassikaal):
• Bespreken huiswerk
Vervolg RI&E Modules:
• Gevaarlijke stoffen en biologische agentia
• Psychosociale arbeidsbelasting
• Plan van aanpak
Huiswerk: resterende modules die uitgewerkt dienen te worden in de eigen beroepspraktijk.

Afronding (individueel in te plannen, binnen 2 maanden na aanvang):
Coaching on the job door de docent:
• Observatieronde
• Controleren opgestelde RI&E en plan van aanpak
• Opstellen toetsingsverslag
Afsluiting
Beoordeling door een bij Vaardigwerk aangesloten bedrijfsarts die ook een schriftelijk advies over inhoud en frequentie van het Periodiek Medisch Onderzoek zal uitbrengen.
Deelnemers ontvangen na positieve toetsing ter afronding een certificaat van deelname.

Aanmelden training

Andere trainingen