Koppelingen & Import medewerkers

Het is mogelijk om uw personeelssoftware te koppelen met Track Verzuim. Voor onze klanten is het van groot belang dat koppelingen betrouwbaar werken. Indien verzuim in het bronsysteem afwijkt van Track Verzuim, dan geeft dat gedoe en kopzorgen. Koppelen zonder kopzorgen: dat is één van de beloftes van Track Software. Track Verzuim koppelt met alle gangbare HR-systemen.

Track koppelt o.a. met:

  • AFAS
  • Youforce
  • Cobra
  • NMBRS
  • Loket.nl
  • ADP

Om een koppeling tot stand te brengen tussen uw personeelssoftware en Track Verzuim kunt u contact opnemen met de helpdesk van VaardigWerk. Wij zijn te bereiken op 085-0231626 of via trackverzuim@vaardigwerk.nl. Wij zullen u dan de benodigde informatie verschaffen.

Koppelingen met AFAS, Loket.nl, NMBRS zijn beschikbaar vanaf 50 medewerkers. Overige koppelingen zijn beschikbaar vanaf 100 medewerkers.

Import

Als een koppeling niet mogelijk en/of gewenst is, dan kunnen wij de medewerkersgegevens via een importsheet inlezen in Track Verzuim. De helpdesk van VaardigWerk helpt u graag met het importeren van uw medewerkers.

Medewerkersgegevens zijn goed beveiligd

Track Verzuim is een AVG-proof verzuimsysteem.

VaardigWerk en persoonsgegevens

In het kader van haar dienstverlening verwerkt VaardigWerk persoonsgegevens in Track Verzuim. Track Verzuim is een verzuimsysteem dat door uw werkgever wordt gebruikt voor de registratie en het beheer van verzuimgegevens. Track Verzuim voldoet aan de strenge regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en heeft een functie waardoor ontvangen medewerkersgegevens worden afgeschermd en beschermd tegen ongeoorloofde toegang, ook voor de arbodienst.

Verwerken van persoonsgegevens

Als algemene regel voor het verwerken van persoonsgegevens geldt dat VaardigWerk alleen die gegevens mag verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taken, zoals de begeleiding en ondersteuning van zieke medewerkers en het uitvoeren van taken op het gebied van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. In de praktijk betekent dit dat VaardigWerk alleen toegang heeft tot de gegevens van die medewerkers die ziek zijn of ziek zijn geweest en waarvoor verzuimbegeleiding of re-integratie nodig is.

Eén van de persoonsgegevens die VaardigWerk voor de uitvoering van haar wettelijke taken mag verwerken is het Burgerservicenummer van een medewerker. VaardigWerk heeft dit identificatienummer nodig om vast te kunnen stellen om welke medewerker het gaat en om de gegevens van deze medewerker op een juiste en betrouwbare manier te kunnen verwerken. Te denken valt hierbij aan het opstellen van een Probleemanalyse in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Ook is het Burgerservicenummer noodzakelijk voor communicatie met het UWV.

Geanonimiseerde gegevens

Het is in Nederland verboden om het Burgerservicenummer op voorhand aan de arbodienst te verstrekken, tenzij er een wettelijke grondslag voor bestaat. Het is wel toegestaan om persoonsgegevens geanonimiseerd op te slaan, mits de privacy van de medewerker hierbij niet in het geding komt. Track Verzuim heeft een functie waardoor ontvangen medewerkersgegevens op basis van een wel of niet eerder ontvangen ziekmelding worden geanonimiseerd. Deze medewerkers zijn dan door Track Verzuim ‘onherkenbaar’ gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat VaardigWerk toegang heeft tot deze persoonsgegevens uit het door uw werkgever aangeleverde personeelsbestand, zonder dat daarvoor een wettelijk grondslag is.

Verstrekken van persoonsgegevens door medewerker

Een medewerker kan met zijn of haar uitdrukkelijke toestemming persoonsgegevens verstrekken aan VaardigWerk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de medewerker zelf contact opneemt met VaardigWerk voor advies en begeleiding bij gezondheidsklachten die verband houden met het werk. Te denken valt hier aan een medewerker die een beroep doet op het recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts.

Toegang tot geanonimiseerde gegevens

Medewerkers van Vaardigwerk kunnen toegang krijgen tot de persoonsgegevens van een medewerker als deze zelf de gegevens heeft doorgegeven aan VaardigWerk. Hierdoor kan voor de betrokken medewerker een consult bij de bedrijfsarts worden ingepland, zonder dat de werkgever deze gegevens vrij hoeft te geven. In een dergelijke situatie wordt de werkgever hiervan ook niet op de hoogte gesteld.

Importbestand

Bij aanvang van de dienstverlening vraagt VaardigWerk de werkgever om een importbestand met een aantal specifieke persoonsgegevens van zijn/haar medewerkers aan te leveren. Zoals omschreven worden deze persoonsgegevens op basis van een wel of niet eerder ontvangen ziekmelding geanonimiseerd. Hiermee wordt voorkomen dat VaardigWerk toegang heeft tot deze persoonsgegevens zonder dat daarvoor een wettelijk grondslag is. Echter, doordat Vaardigwerk wel op verzoek van de betrokken medewerker over deze gegevens kan beschikken, kan zij haar dienstverlening op deze manier optimaliseren.